SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Grundläggande principer för skadebehandling

SRF och våra skaderegleringspartners arbetar helt i enlighet med de grundläggande principer som försäkringsbranschen har etablerat genom Svensk Försäkring:
 • Försäkringsbolaget skall lämna aktiv service och utredningen skall utföras så snabbt som möjligt.
 • Råd och anvisningar skall lämnas om vilka åtgärder som skall vidtagas för att begränsa en skadas verkningar
 • Kunden skall på ett enkelt och lättfattligt sätt informeras om sina rättigheter och skyldigheter samt om bolagets åtgärder och beslut.
 • Bolaget skall i samarbete med kunden tillse att utredningen blir så fullständig som möjligt.
 • Om ett skadeärende fördröjs är det viktigt att upplysa kunden om anledningen. Beror dröjsmålet på kunden, bör han informeras om att den fortsatta handläggningen är beroende av hans åtgärder.
 • Handläggningen skall ske smidigt och med lyhördhet för kundens individuella förhållanden. Gällande sekretessbestämmelser skall iakttas.
 • Om flera försäkringsbolag berörs av samma skada, skall bolagen komma överens om handläggningen så att skaderegleringen inte fördröjs.
 • Skaderegleringen skall vara konsekvent, enhetlig och rättvis.
 • Ersättningen skall bestämmas med tillämpning av försäkringsavtalets bestämmelser, skaderegleringspraxis och gällande rättsregler.
 • Kunden skall ha den ersättning han är berättigad till, även om han på grund av otillräckliga kunskaper om ersättningsregler eller av andra skäl begär mindre.
 • Om det finns anledning anta att kunden inte agerar korrekt skall bolaget sträva efter att skydda samtliga försäkringstagares intressen.
 • Beslut skall motiveras.
 • Det är nödvändigt att inta en fast hållning mot hot och otillbörliga påtryckningar.
 • Om det visar sig att ett ärende blivit felbedömt, skall kunden omedelbart informeras härom och ändring ske snarast.
 • Om ersättning inte lämnas eller om den reduceras, skall bolaget lämna kunden upplysning om de möjligheter till prövning av bolagets beslut som finns.

Viktigt att tänka på vid skada!

 • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
 • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
 • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
 • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |